Virtual Run

กำหนดการส่งผลวิ่ง

15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563
15 ตุลาคม
30 ตุลาคม
15 พฤศจิกายน
30 พฤศจิกายน

4 ขั้นตอนการส่งผลวิ่ง

1.

แจ้งชื่อ-สกุล

2.

แจ้งเลข BIB

3.

Capture ผลวิ่ง

4.

สแกนเพื่อส่งผลวิ่ง

ผ่านแอปพลิเคชัน LINE